Ingvild Fredbo vokalist i WB swing l
storbandsvariete -90